Aktualności

ma20 2019

Drodzy Państwo

informujemy, że dyżur wakacyjny odbędzie się w tymczasowej siedzibie przedszkola pod adresem:
ul. Abramowskiego 4 w Warszawie. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny powinni uiścić opłatę za żywienie. Brak wpłaty do dnia 10 maja 2019 skutkować będzie wykreśleniem dziecka z listy przyjętych na dyżur.

Wpłaty za wyżywienie    168zł (14 dni x 12zł)
Nr konta: 64 1030 1508 0000 0005 5057 9065
W tytule: Imię i nazwisko dziecka , dyżur wakacyjny , kwota

ma6 m2019

Lekarz Przedszkola informuje:

Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Leków zaleca się zaprzestania leczenia produktami leczniczymi zawierającymi fenspiryd.

Są to preparaty:

  • PULNEO
  • EURESPAL
  • FOSIDAL
  • ELOFEN
  • FENSPOGAL

Preparaty te można było nabywać bez recepty. Są one obecnie badane pod kątem możliwych powikłań dotyczących serca.

li25 2018

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 199:

Paweł Rowiński
tel.: 723 243 679
email: prowinski.iod@dbfomokotow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA PRZEDSZKOLA NR 199
Informuję, że:
· administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 199,
· dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz 996), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), w celu:
– zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
– prowadzenia działalności edukacyjno wychowawczej,
– prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania,
– wystawiania niezbędnych dokumentów,
· dane osobowe przetwarzane będą przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz  przechowywane przez okres wymagany ustawowo,
· ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
– do  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w  razie  uznania  przez  Panią/Pana, że  przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 199 narusza RODO,
· podanie   przez   Panią/Pana danych   osobowych    jest   warunkiem   uczęszczania  dziecka do Przedszkola nr 199,  a  konsekwencją  niepodania tych  danych  będzie  rezygnacja z miejsca w ww. placówce,
· dane osobowe będą przekazywane jednostkom sprawującym nadzór nad prawidłową działalnością przedszkola, w ramach uprawnień nadanych im przepisami prawa, nie   będą przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą  profilowane,
· z  inspektorem  ochrony  danych  można  kontaktować  się:
telefonicznie – 723 243 679
mailowo -prowinski.iod@dbfomokotow.pl

A D M I N I S T R A T O R