Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 199:

Paweł Rowiński
tel.: 723 243 679
email: prowinski.iod@dbfomokotow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA PRZEDSZKOLA NR 199
Informuję, że:
· administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 199,
· dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz 996), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), w celu:
– zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
– prowadzenia działalności edukacyjno wychowawczej,
– prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania,
– wystawiania niezbędnych dokumentów,
· dane osobowe przetwarzane będą przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz  przechowywane przez okres wymagany ustawowo,
· ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
– do  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w  razie  uznania  przez  Panią/Pana, że  przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 199 narusza RODO,
· podanie   przez   Panią/Pana danych   osobowych    jest   warunkiem   uczęszczania  dziecka do Przedszkola nr 199,  a  konsekwencją  niepodania tych  danych  będzie  rezygnacja z miejsca w ww. placówce,
· dane osobowe będą przekazywane jednostkom sprawującym nadzór nad prawidłową działalnością przedszkola, w ramach uprawnień nadanych im przepisami prawa, nie   będą przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą  profilowane,
· z  inspektorem  ochrony  danych  można  kontaktować  się:
telefonicznie – 723 243 679
mailowo -prowinski.iod@dbfomokotow.pl

A D M I N I S T R A T O R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *